Čo je PZP poistenie?

Publikované: 23.07.2021

Medzi motoristami nazývané aj PZPčko, povinná poistka, zákonná poistka, každé motorové vozidlo, ktoré brázdi naše cesty musí mať toto poistenie uzavreté. Povinné zmluvné poistenie je definované ako povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a upravuje ho zákon číslo 381/2001. Držiteľ vozidla týmto poistením prenáša finančnú zodpovednosť vodiča na vybratú poisťovňu, aby daná poisťovňa zaplatila všetky škody, ktoré pri prevádzke daného vozidla  vzniknú:

Poistenie kryje predovšetkým škody:

  1. na zdraví a náklady pri usmrtení,
  2. poškodením, zničením, odcudzením alebo stratou,
  3. účelne vynaložené náklady spojené s právnym zastúpením pri uplatňovaní nárokov podľa písmen a), b) a d), ak poisťovateľ nesplnil povinnosti v zmysle zákona alebo poisťovateľ neoprávnene odmietol poskytnúť poistné plnenie, alebo neoprávnene krátil poskytnuté poistné plnenie,
  4. ušlého zisku.

Každá poisťovňa je povinná pri uzatvorení poistenia, vydať motoristovi potvrdenie o poistení, ktorým sa preukazuje motorista na území Slovenskej republiky (známe aj pod označením Biela karta) a Zelenú kartu, ktorou sa motorista preukazuje pri cestách do zahraničia.

PZP sa uzatvára spravidla na dobu neurčitú s poistným obdobím jeden rok. Každý motorista ale aj poisťovňa má právo vypovedať poistnú zmluvu raz ročne a to 6 týždňov pred výročným dňom, zaslaním písomnej výpovede.

Poisťovne majú zo zákona však povinnosť každého svojho motoristu informovať listom 10 týždňov vopred o výške ročného poistného na nasledujúce poistné obdobie ako aj o dátume do kedy môžu pôvodnú poistnú zmluvu vypovedať.

Medzi širokou verejnosťou prevláda názor, že povinnú poistku treba uzavrieť v tej poisťovni, v ktorej to pri kombinácií daných cenotvorných faktorov vychádza najlacnejšie. Nakoľko si toto uvedomujú aj poisťovne začali v rámci PZP poskytovať aj iné služby ako sú napríklad asistenčné služby, zrážka so zverou, poistenie výtlku, čelného skla, batožiny, živelných rizík alebo poistné krytie proti živelným rizikám.

Najlepšiu cenu spolu s výhodami, ktoré súčasný trh povinného zmluvného poistenia ponúka si môžete vypočítať nižšie:

Partneri